THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2016

Ban Quản lý các dự án, Đại học Quốc gia Hà Nội có nhu cầu tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2016 

  1. Vị trí, số lượng:

- 03 Kế toán viên

- 01 Chuyên viên Tổ chức cán bộ

- 01 Chuyên viên Hành chính

- 05 Chuyên viên Quản lý dự án.

2. Tiêu chuẩn vị trí Kế toán viên

2.1. Tiêu chuẩn chung

- Là công dân Việt Nam có tuổi đời từ đủ 25 đến dưới 45 tuổi;

- Về trình độ đào tạo: Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Tốt nghiệp đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng (chuyên ngành kế toán, tài chính…).

+ Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng (chuyên ngành kế toán, tài chính…), có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

- Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu được cấp bởi các cơ sở giáo dục đào tạo được Bộ Giáo dục & Đào tạo và ĐHQGHN công nhận, còn giá trị sử dụng hoặc tương đương trở lên).

- Trình độ tin học: có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc, thành thạo các phần mềm kế toán phục vụ công tác chuyên môn (tối thiểu có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B hoặc tương đương).

- Kinh nghiệm liên quan: Có kinh nghiệm làm kế toán tài chính trong đơn vị sự nghiệp giáo dục hoặc cho các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước;

2.2. Tiêu chuẩn khác

- Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.

- Lý lịch bản thân rõ ràng.

- Có kỹ năng giao tiếp, lập kế hoạch, kỹ năng làm việc độc lập, có khả năng làm việc theo nhóm và có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.

- Trung thực, có trách nhiệm, nhiệt tình.

- Nắm vững pháp luật của Nhà nước và các quy định về ngành kế toán.

- Có hiểu biết về Ban Quản lý các dự án và ĐHQGHN.

- Có đủ sức khoẻ làm việc, ngoại hình ưa nhìn.

- Ưu tiên những người tốt nghiệp thạc sĩ hoặc đang học thạc sĩ trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.

3. Tiêu chuẩn vị trí Chuyên viên Tổ chức cán bộ

3.1. Tiêu chuẩn chung

- Là công dân Việt Nam có tuổi đời từ đủ 25 đến dưới 45 tuổi;

- Về trình độ đào tạo: Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Tốt nghiệp đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng (chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực, quản trị kinh doanh, …).

+ Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng (chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực, quản trị kinh doanh,…), có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Có chứng nhận bồi dưỡng công tác Tổ chức Cán bộ.

- Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu được cấp bởi các cơ sở giáo dục đào tạo được Bộ Giáo dục & Đào tạo và ĐHQGHN công nhận, còn giá trị sử dụng hoặc tương đương trở lên).

- Trình độ tin học: có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc (tối thiểu có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B hoặc tương đương).

- Kinh nghiệm liên quan: Có kinh nghiệm làm tổ chức cán bộ trong đơn vị sự nghiệp giáo dục hoặc cho các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước;

3.2. Tiêu chuẩn khác

- Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.

- Lý lịch bản thân rõ ràng.

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, lập kế hoạch, kỹ năng làm việc độc lập, có khả năng làm việc theo nhóm và có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.

- Trung thực, có trách nhiệm, nhiệt tình.

- Nắm vững pháp luật của Nhà nước và các quy định về tổ chức cán bộ.

- Có hiểu biết về Ban Quản lý các dự án và ĐHQGHN.

- Có đủ sức khoẻ làm việc, ngoại hình ưa nhìn.

- Ưu tiên những người tốt nghiệp thạc sĩ hoặc đang học thạc sĩ trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.

4. Tiêu chuẩn vị trí Chuyên viên Hành chính

4.1. Tiêu chuẩn chung

- Là công dân Việt Nam có tuổi đời từ đủ 25 đến dưới 45 tuổi;

- Về trình độ đào tạo: Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Tốt nghiệp đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng (chuyên ngành hành chính, khoa học máy tính, …).

+ Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng (chuyên ngành hành chính, khoa học máy tính, …), có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu được cấp bởi các cơ sở giáo dục đào tạo được Bộ Giáo dục & Đào tạo và ĐHQGHN công nhận, còn giá trị sử dụng hoặc tương đương trở lên).

- Trình độ tin học: có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc (tối thiểu có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B hoặc tương đương).

            - Kinh nghiệm liên quan: Có kinh nghiệm làm hành chính trong đơn vị sự nghiệp giáo dục hoặc cho các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước;

4.2. Tiêu chuẩn khác

- Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.

- Lý lịch bản thân rõ ràng.

- Có kỹ năng giao tiếp, lập kế hoạch, kỹ năng làm việc độc lập, có khả năng làm việc theo nhóm và có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.

- Trung thực, có trách nhiệm, nhiệt tình.

- Nắm vững pháp luật của Nhà nước và các quy định về hành chính.

- Có hiểu biết về Ban Quản lý các dự án và ĐHQGHN.

- Có đủ sức khoẻ làm việc, ngoại hình ưa nhìn.

- Ưu tiên những người tốt nghiệp thạc sĩ hoặc đang học thạc sĩ trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.

5. Tiêu chuẩn vị trí Chuyên viên Quản lý dự án

5.1. Tiêu chuẩn chung

- Là công dân Việt Nam có tuổi đời từ đủ 25 đến dưới 45 tuổi;

- Về trình độ đào tạo: Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Tốt nghiệp đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng (chuyên ngành quản lý dự án, kinh tế, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo máy, điện tử - viễn thông….).

+ Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng (chuyên ngành quản lý dự án, kinh tế, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo máy, điện tử - viễn thông…), có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu và chứng nhận hoàn thành khóa Quản lý dự án.

- Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu được cấp bởi các cơ sở giáo dục đào tạo được Bộ Giáo dục & Đào tạo và ĐHQGHN công nhận, còn giá trị sử dụng hoặc tương đương trở lên).

- Trình độ tin học: có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc (tối thiểu có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B hoặc tương đương).

- Kinh nghiệm liên quan: Có kinh nghiệm làm phát triển và quản lý dự án trong đơn vị sự nghiệp giáo dục hoặc trong các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước;

5.2. Tiêu chuẩn khác

- Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.

- Lý lịch bản thân rõ ràng.

- Có kỹ năng viết dự án, kỹ năng viết báo cáo, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng làm việc độc lập, có khả năng làm việc theo nhóm và có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.

- Trung thực, có trách nhiệm, nhiệt tình.

- Nắm vững pháp luật của Nhà nước và các quy định về quản lý và phát triển dự án.

- Có hiểu biết về Ban Quản lý các dự án và ĐHQGHN.

- Có đủ sức khoẻ làm việc, ngoại hình ưa nhìn.

 

Đính kèmDung lượng
Thông tin chi tiết khác về nội dung thi tuyển, danh mục hồ sơ, thời hạn và cách thức nộp hồ sơ vui lòng xem tại đây141.62 KB