Giới thiệu

 BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN - ĐHQGHN

Ban Quản lý các dự án (trước đây là Ban Quản lý và Phát triển dự án) được thành lập theo Quyết định số 4029/QĐ-TCCB  ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thành lập Ban Quản lý và Phát triển dự án. Ngày 22 tháng 7 năm 2013 Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã ký Quyết định số 2473/QĐ-TCCB về việc đổi tên Ban Quản lý và Phát triển dự án thành Ban Quản lý các dự án (Ban QLCDA)

Ban Quản lý các dự án là đơn vị phục vụ trực thuộc ĐHQGHN, hoạt động theo cơ chế tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Tên gọi và trụ sở giao dịch:

1. Tên tiếng Việt: Ban Quản lý các dự án.

2. Tên tiếng Anh: VNU – Project Management Department.

3. Tên viết tắt: VNU – PMD.

4. Trụ sở chính: Số 114, đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (04). 3754 5658

5. Website: www.project.vnu.edu.vn

6. Email: banduan@vnu.edu.vn

Chức năng:

1. Chủ đầu tư đối với các dự án được Giám đốc ĐHQGHN giao theo quy định của ĐHQGHN và của pháp luật.

2. Cung cấp các dịch vụ tư vấn phát triển, quản lý và đánh giá hiệu quả quản lý dự án đầu tư.

Nhiệm vụ:

1. Quản lý các dự án đầu tư do Giám đốc ĐHQGHN giao.

2. Thực hiện vai trò chủ đầu tư đối với các dự án được Giám đốc ĐHQGHN giao theo quy định của pháp luật và của ĐHQGHN.

3. Đề xuất, xây dựng các dự án đầu tư lớn, trọng điểm, có tính liên ngành và tầm quan trọng chiến lược đối với ĐHQGHN.

4. Tổ chức cung cấp các dịch vụ tư vấn phát triển, quản lý và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQGHN giao.