Cơ cấu tổ chức

1.  Ban Giám đốc:

         Giám đốc: Nguyễn Hồng Dương
         Phó Giám đốc: Đỗ Mạnh Hà
         Phó Giám đốc: Lê Văn Chiều
         Phó Giám đóc: Trần Quang Hùng
     
 
Giám đốc Ban Quản lý các dự án là đại diện pháp nhân của Ban Quản lý các dự án trong quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc ĐHQGHN về toàn bộ các hoạt động của Ban Quản lý các dự án.
 
Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án được thay mặt và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Ban Quản lý các dự án thực hiện việc chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực hoạt động thuộc phạm vi được phân công.
 
2.  Các phòng ban chức năng:
 
- Phòng Hành chính- Tổng hợp
- Phòng Kế hoạch - Tài chính
- Phòng Phát triển và quản lý dự án