THÔNG BÁO Về danh sách ứng viên đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2016 của Ban Quản lý các dự án và triệu tập thí sinh tham dự buổi phổ biến kế hoạch, nội dung ôn tập

Thông báo vdanh ch ứng viên đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2016 của Ban Quản lý các dự án và triệu tập thí sinh tham dự buổi phổ biến kế hoạch, nội dung ôn tập

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc Ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức;

Căn cứ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành kèm theo Quyết định số 3768/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN và Công văn số 1799/ĐHQGHN-TCCB ngày 28/6/2016 của ĐHQGHN về việc thẩm định hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2016;

Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2016 của Ban Quản lý các dự án thông báo như sau:

1. Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2016 của Ban Quản lý các dự án.

(có danh sách ứng viên chi tiết kèm theo)

2. Thông báo triệu tập ứng viên đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2016 của Ban Quản lý các dự án tham dự buổi tổ chức ôn tập.

- Thời gian: vào lúc 14h00 ngày 30/6/2016.

- Nội dung: phổ biến kế hoạch, quy chế thi tuyển, hướng dẫn ôn tập, thông báo về môn thi, thời gian và địa điểm thi tuyển.

- Địa điểm: Phòng họp Ban Quản lý các dự án, ĐHQGHN, Tầng 1 Tòa 14C KTX Đại học Ngoại Ngữ, số 1 Phạm Văn Đồng, Hà Nội.

 

Đính kèmDung lượng
12.1_danh_sach_ung_vien_du_dk_du_thi.pdf510.44 KB